Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) công bố Báo cáo tài chính năm 2020Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

© PVI Asset Management Jsc.