Phát hành riêng lẻ (Private Placements) là nghiệp vụ phát hành cổ phần riêng lẻ cho 1 số ít các nhà đầu tư (bao gồm các nhà đầu tư chiến lược). Phát hành riêng lẻ là công cụ tài chính quan trọng được sử dụng trong việc cấp vốn, tăng vốn hoặc tái cấu trúc nợ của doanh nghiệp. Mặc dù mới tham gia thị trường tài chính, song PVI AM đã thành công trong việc hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tiếp cận với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

© PVI Asset Management Jsc.